Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. Kiecomania Krzysztof Olszewski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić administrację Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu www.kiecomania.pl. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: KiecoMANIA.pl ul. gen.Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 11 lok.14/15, 07-410 Ostrołęka, mailowo pod adres sklepkiecomania@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://kiecomania.pl/strona/kontakt

 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedaż Internetowa Anna Olszewska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamacje związane z zamówieniami

 4. Kiecomania Krzysztof Olszewski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

 5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklepkiecomania@gmail.com. Kiecomania Krzysztof Olszewski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 6. Kiecomania Krzysztof Olszewski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.